Farní ohlášky ze dne 21.02.2021 (společné pro Fryštát a Doly)

 

1. Slavíme dnes 1. neděli postní. Dnešní sbírka je na odeslání na "Haléř sv. Petra", ze které Svatý stolec podporuje charitativní díla po celém světě. Děkujeme za každý dar. Dnes v 15:00 bude pobožnost Gorzkie Żale (pl). Příští neděli bude v 15:00 Křížová cesta (cz).

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí – svátek Stolce svatého apoštola Petra. 

3. V naší farnosti dále platí všechna dosavadní opatření:

- bohoslužeb se může účastnit max. 30 osob a všechny jsou recitované nebo se sólovým zpěvem varhaníka;

- svaté přijímání podáváme v neděli 9:45-10:15 a 11:15-11:45 v Moravské kapli;

- kostel je během dne otevřený k soukromé modlitbě do 17:00 nebo do skončení večerní mše svaté.

4. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné, nebo soukromé, v našich domácnostech, prožívání pobožnosti křížové cesty. V našem kostele budou vždy ve čtvrtek (pl) a pátek (cz) od 16:25 hod. vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u sakristie. Nedělní pobožnosti budou vedeny kněžími.

5. Papež František vyhlásil v prosinci Rok svatého Josefa, který trvá do 08.12.2021. Během tohoto roku nás papež vybízí, abychom po příkladu tohoto světce denně upevňovali svůj život víry naplňováním Boží vůle. Je také možné získávat plnomocné odpustky. Způsoby k jejich získání jsou na nástěnce a brzy budou také na farním webu a ve farním časopise.

6. Celou dobu postní můžeme být v učení u svatého Josefa. V kostele je nástěnka s dřevěným domem a papírky s úkoly pro dospělé a mládež a pro děti. Každý si může domů vzít papírek s úkolem, snažit se jej plnit a poté připevnit papírek na trámy příslušného týdne doby postní. K době postní patří také modlitba křížové cesty nebo Gorzkich Żali, kterou nahlížíme na Umučení Páně podobně, jako do domu nahlížíme oknem. Proto si po této modlitbě můžeme připnout příslušný papírek na okno domu. Na domovní dveře pak můžeme připínat papírky po každém setkání s odpouštějícím Bohem ve svátosti smíření, neboť touto svátostí se otevíráme na Jeho milost.