aktualizace k 02.08.2020 

Drazí Farníci, Farnice a Farničata.

V době  nouzových opatření bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

1. BOHOSLUŽBY

- nedělní bohoslužby ve farním kostele ve Fryštátu: 7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (cz/pl - střídavě), 18:45 (cz)

- nedělní bohoslužby ve farním kostele v Dolech: 10:30 (pl/cz - střidavě, opačně než ve Fryštátu) - neděle 02.08, 16.08. a 30.08. - česky a neděle 09.08. a 23.08. - polsky.


– maximální počet účastníků mše sv. je vládou stanoven na 100 osob, dodržujte však dvoumetrové odstupy

– při vstupu do kostela si vydezinfikujte ruce

– vstup na bohoslužbu bude pouze hlavním vchodem

– po celý čas, kdy jste v kostele musíte mít ústa i nos zahaleny rouškou

– v kostele sedejte pouze na místa vyznačená křížkem, stání nebo sezení mimo tato místa není možné

– znamení pokoje během bohoslužby se vynechává

– svaté přijímání se podává vestoje a na ruku

– před přijetím Těla Páně si sundejte roušku, následně předložte ruce pro přijetí Těla Páně; konsekrovanou Hostii nikam neodnášejte, ihned přijměte, poté se zahalte rouškou a vraťte se na své místo

– při příchodu ke svatému přijímání zachovejte odstupy 2m

– zvláště osobám nad 65 let doporučujeme, aby stále zůstávaly doma; pořád platí splnění nedělní povinnosti účasti na mši svaté sledováním živého přenosu prostřednictvím dostupných médií

– živé přenosy bohoslužeb na farním kanálu YouTube, pokud bude potřeba, budou obnoveny až v druhé polovině srpna

- ve všední dny: všechny mše sv. budou pouze v hlavní lodi farního kostela a dle standardního pořadu bohoslužeb

- až do odvolání nebudou bohoslužby kostele sv. Marka ani v kapli v Ráji, v rehabilitačním sanatoriu, v DPSkách, v Domově Alzheimer a Domově důchodců

– prosíme, nezdržujte se v kostele po ukončení bohoslužby (zvláště v neděli)

– WC v katechetickém domě nebudou do konce pandemického období dostupná

2. POHŘBY

- od 11. května se konají standardním způsobem ve farním kostele (se mší svatou) a ve smutečních síních (pouze pohřební obřad) při zachování maximálního počtu 90 osob účastnících se obřadu

3. ZPOVĚĎ

- do odvolání se bude zpovídat pouze půl hodiny před každou mší svatou

- místem zpovědi nebudou zpovědnice v Moravské kapli, ale pro tento účel zřízená zpovědní místnost pod věží kostela (vstup z křestní kaple)

4. FARNÍ KANCELÁŘ

- úřední hodiny ve farní kanceláři v pondělí 9:30 - 11:00hod. a ve čtvrtek 15:00 - 16:00hod.

5. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ, PŘÍPRAVY KE KŘTU A SVATBĚ

- do chvíle obnovení plného provozu škol nebude vyučování náboženství v polské škole, ani v kate­che­tic­kém domě

- až do zrušení biskupova zákazu stále nebudou setkání společenství a ostatních zájmových skupin ve farnosti

Vzhledem k dynamickému vývoji situace sledujte, prosím, farní web a Facebook a předávejte informace těm, kteří nemají přístup k internetu a/nebo zůstávají doma.

Těšíme se na Vás!

P. Przemek A. Traczyk, farář

ŘKF Karviná