Jak začít?...

Ze všeho nejdříve je třeba domluvit si s knězem termín vaší svatby. Nejvhodnější je přijít osobně do farní kanceláře, nebo zavolat faráři na telefon +420 733 619 047, nebo napsat na farní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Teprve když termín vaší svatby bude  zanesen do farního kalendáře, považujte termín svatby za dohodnutý. (Nestačí osobní dohoda na termínu s konkrétním oddávajícím.)

Termín svatby je nejlépe domluvit v listopadu nebo prosinci roku předcházejícího svatbě, ale minimálně 6 měsíců před svatbou. Velmi prosíme, abyste si před schůzkou k administrativě a organizačním záležitostem pečlivě prostudovali veškeré zde uvedené informace.

Podmínky svatby v našich kostelích:

 1. Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
 2. Neméně závažnou skutečností je váš svobodný stav - viz také odkazy níže: Církevní sňatek komplikace. 
 3. Karvinská farnost se stará přednostně o pastoraci obyvatel města Karviné, proto pro svatbu by bylo dobře, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalé bydliště v Karviné. Tím není míněno, že by sňatek v případě, že nepatříte do karvinské farnosti, nebyl možný, akorát je tehdy nutné povolení od některého z duchovních správců farnosti, na území kterých bydlíte.
 4. Absolvovaná příprava na svatbu. A to buď u nás ve farnosti, nebo i jinde, kde ji konají (nejlépe se v  této věci domluvit s farářem - P. Martin Šmíd). Pokud budete konat přípravu jinde, je nutné v naší farnosti projít prvním a posledním setkáním s farářem - viz odstavec o přípravě níže. 

Nezbytná administrativa

Civilní dokumenty

Když domluvíte termín svatby a přijdete na první setkání v rámci přípravy, dostanete dva formuláře: Dotazník k uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení o církevním sňatku. Dotazník a žádost vyplníte a ne dříve než 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku MěÚ Karviná, ul. Karola Śliwky 50b, Karviná 1,  1. patro ze schodiště vpravo. S sebou je třeba mít občanské průkazy a rodné listy. Matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví. Obdržíte dva kusy OSVĚDČENÍ a vyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Toto vše zanesete pak do farní kanceláře, na setkání s farářem, pro vyplnění církevních dokumentů.

Více k civilním náležitostem na webu veřejné správy.

Církevní dokumenty

 1. Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky), ne starší než 3 měsíce před svatbou. Získáte jej ve farnosti vašeho křtu. Není potřeba, pokud jste křtění ve farnosti Karviná, nebo Karviná - Doly.
 2. Případné další doklady (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených, rozsudek soudu o rozvodu u osob pokřtěných, civilně sezdaných a rozvedených, ale církevně nesezdaných)
 3. formulář ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK vyplníte spolu s farářem v naší farní kanceláři. 
 4. Pokud přípravu konáte jinde, je potřeba mít o jejím absolvování potvrzení.

Zde uvádíme základní informace k vyplnění Zápisu k žádosti o církevní sňatek:

str. 1 a str. 2 vyžadují vyplnění vašich nacionálií. Je třeba, abyste si někde poznačili letopočet Vašeho Prvního sv. přijímání, biřmování a také adresy vašich rodičů a také svědků, přičemž u svědků budeme potřebovat i jejich rodná čísla. 

str. 3 – Společné otázky – ty je třeba po náležitém poučení vyplnit s knězem v kanceláři, pak formulář podepsat a ponechat ve farní kanceláři. 

str. 4 – podrobněji:

– Příslib katolické strany o snaze vychovat děti ve víře a prohlášení nekatolické strany o tom, že tento příslib bere na vědomí (u smíšených manželství) prosíme, abyste v tom případě před návštěvou farní kanceláře provedli důkladný partnerský rozhovor.

Tedy pro církevní administrativu je třeba obstarat následující dokumenty:

 • 2 ks osvědčení z matriky MěÚ Karviná
 • protokol o uzavření manželství z matriky MěÚ Karviná
 • potvrzení o křtu - pokud někdo ze snoubenců je pokřtěný mimo farnost Karviná nebo Karviná-Doly

Příprava na manželství v naší farnosti:

 • První setkání je individuální vždy po domluvě s farářem nebo jiným oddávajícím knězem, během něhož sepíšeme Zápis k žádosti o církevní sňatek, dovíte se podrobnosti o svatbě, přípravě, obdržíte potřebné kontakty a můžete položit své dotazy. Je potřeba, abyste přišli oba a měli s sebou platný doklad totožnosti (OP nebo Cestovní pas). Dále údaje o vašich rodičích svědcích a pod. (viz výše).  Setkání trvá cca 60 min.
 • Čtyři společná setkání v délce 120 minut ve večerních hodinách (18.00-20.00), která se konají v katechetickém domě, více se dozvíte na prvním setkání s knězem. Jsou vedena školenými lektory z řad manželských párů a jsou garantována Centrem pro rodinu při Diecézi Ostravsko-opavské. 
  Termíny setkání v roce 2024:
      I. čtvrtek 29.02.         I. čtvrtek 04.04.
      II. čtvrtek 07.03.        II. čtvrtek 11.04.
      III. čtvrtek 14.03.       III. čtvrtek 18.04.
      IV. čtvrtek 21.03.       IV. čtvrtek 25.04.
 • Poslední setkání je s oddávajícím knězem a během něj podrobně projdete samotný svatební obřad přímo v kostele, kde bude svatba. Trvá cca 20 min.

Nezbytné minimum, které by vám mělo z přípravy zůstat v hlavě je, že manželství uzavřené v kostele je na celý život, čili je nerozlučitelné, vyžaduje váš naprosto svobodný souhlas, předpokládá věrnost a má být otevřené dětem (nebrání-li tomu zdravotní komplikace či pokročilý věk).

Podrobnější informace a texty ke křesťanskému pojetí manželství:

Církevní sňatek - komplikace
Manželství
Víra: manželství - příprava

Bezprostředně před svatbou

Kniha svatebních obřadů a výběr čtení při svatbě
Na těchto webových stránkách najdete celou strukturu svatebního obřadu včetně manželského slibu. Zde naleznete biblická čtení a žalmy na výběr. Pokud si hodláte vybrat biblická čtení a žalm, je třeba o tom uvědomit oddávajícího kněze. Pokud jsou ve vašem okolí vhodní kandidáti čtení nebo zpěvu žalmu, nebojte se je oslovit.

Varhany

Prosíme, obraťte se na varhaníka, který bude konat varhanickou službu během Vaší svatby. Kontakt na něj dostanete ve farní kanceláři. Příslušného varhaníka kontaktujte, prosíme, nejlépe cca. měsíc před svatbou, abyste se na všem spolu domluvili. 
V případě, že máte vlastního varhaníka, je třeba oznámit tuto skutečnost pro informaci a svolení titulárnímu varhaníkovi.

Květiny

Květinovou výzdobu pro svatby v našem kostele zajišťuje Ing. Adam Tomanek, který dobře ví, co je v kostele přípustné a vhodné a co nikoliv, kontakt na něj také obdržíte ve farní kanceláři. Máte-li zájem o jeho služby, kontaktujte jej, prosíme, cca. měsíc před svatbou. Pokud máte svého floristu je nutné, aby kontaktoval faráře (P. Martin Šmíd) pro konzultaci vhodnosti květinové výzdoby. 

Fotografování

Fotografování v kostele je samozřejmě možné, ale je třeba upozornit fotografa, že dobrý fotograf je takový, který není vidět. Kategoricky je zakázáno, aby fotograf vstupoval do kněžiště, nutné je také vhodné oblečení fotografa/fotografky, které bude vyjádřením respektu k sakrálnímu charakteru kostela, to stejné platí pro kameramany. Zde jsou pokyny pro fotografování  kostelích při obřadech, které sepsal náš otec biskup František, je dobré s nimi vaše fotografy seznámit: POKYNY PRO ZÁJEMCE O FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ V KOSTELE PŘI LITURGICKÝCH AKCÍCH 

Platby

Svatba v kostele i příprava ke svatbě jsou principialně zdarma, je však dobrým zvykem přispět libovolnou částkou kostelu, ve kterém proběhne svatba. Dar je vhodné předat v den svatby oddávajícímu.

 

Pin It