Už nějaký čas se v naší farnosti scházejí maminky ke společné modlitbě za své rodiny a děti. Na světě logicky po této iniciativě vzniklo společenství které se nazývá MODLITBY OTCŮ. Jak jsem se dočetl na jejich webu, nejde jen o fyzické otce, ale i duchovní otce, ale i budoucí otce. Doslova tam píší: V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry. V naší karvinské farnosti se muži k modlitbě setkají poprvé 10. října 2023 v 18.00 hodin. Sraz bude u kostela Povýšení sv. Kříže.(...)

 

Dále zde poskytuji základní informaci, kterou jsem také našel na jejich webových stránkách: http://www.modlitbyotcu.cz/

Od roku 1995 působí  se schválením České biskupské konference v naší republice Hnutí Modlitby matek, jehož zakladatelkou je angličanka Veronika Williamsová.

Z iniciativy diakona Maurice Williamse vzniklo v Anglii obdobné hnutí Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být otcem“. Modlitby otců se nyní skutečně rozbíhají a děkujeme Bohu  za nové začínající skupiny. Nebyl to původně náš zájem mít skupiny Modliteb mužů, ale po tom, co začaly Modlitby matek, oslovilo nás mnoho mužů s otázkou: „A co muži?“ Modlili jsme se za to a cítili jsme, že nás Pán žádá, abychom shromáždili muže k modlitbě za ostatní muže, za děti, za rodiny a samozřejmě za ženy a skupiny Modliteb matek. Nyní máme vlastní brožurku a děkujeme za to Bohu. Potřebujeme se modlit v jednotě, spojit tolik mužů, kolik je jen možné, k pravidelné modlitbě za jiné muže na světě.

Modlitby otců jsou pro duchovní i fyzické otce.

Naši duchovní otcové, kněží, pastoři a řeholníci potřebují modlitbu, lásku a podporu v jejich velkém povolání. Mnozí z nich odpověděli na Boží volání tím, že se vzdali perspektivy rodinného života a soustředili se na práci, ke které je Bůh povolal. Chválíme Boha a děkujeme mu za každého z nich. Problém je v tom, že lehce na nich nacházíme chyby – konec konců, jsou to jenom lidé! Často na místo lásky projevujeme nespokojenost. Na místo podpory ukazujeme neloajálnost. Je lehké si myslet, že vzhledem k tomu, kdo jsou, nepotřebují naše modlitby. Ale právě proto, že jsou tím, čím jsou, jsou hlavním cílem nejvyššího zla. Oni proto velmi potřebují naše modlitby.

Naší svobodní otcové – muži, kteří se nikdy neoženili a ti, kteří ovdověli, mají zvláštní roli. Doufáme v jejich modlitbu z hloubky srdce, kdykoliv je to možné, na podporu našeho duchovenstva, řeholníků a ženatých mužů. Tímto způsobem budou vykonávat svoje zvláštní poslání jako svobodné osoby.

Naší fyzičtí otcové – muži s rodinami, mají plno problémů se svou úlohou otců. Mnozí zjišťují, že je to nad jejich síly, a že je lehčí vyhýbat se své zodpovědnosti. Mnozí znovu ztrácejí svou cestu v životě a nacházejí jiné zájmy, jiné lidi, kteří obsazují jejich životy a výsledkem jsou rozbitá manželství a rodiny s jedním rodičem. Většina má problémy se zpravováním financí a plněním povinností daných Bohem. Někdy to vede k přepracování, které vytváří napětí v manželství a může vést i k jeho rozpadu. Mnozí žijí obětavě k zabezpečení svých rodin.

Co děláme?

Na prvním místě se zavazujeme k pravidelné modlitbě, protože Bůh může změnit věci, které my nemůžeme a protože řekl „proste a dostanete.“ NE „možná dostanete“, ale „dostanete“. Víme, že Bůh nás nikdy nezklame a spoléháme na Jeho slovo. Tak se tedy budeme odevzdávat a modlit se za muže, ženy a děti, aby Bůh uzdravoval a posiloval lidi, které stvořil, a aby zase oni chválili a uctívali našeho milujícího Boha.

Naše cíle.

Být odrazem lásky Boha Otce k jeho dětem a milovat naše rodiny obětavou láskou. Abychom toho dosáhli, rozhodujeme se založit po celém světě modlitební skupiny mužů ochotných obětovat malou část času, která jim byla dána Bohem, na děkování Bohu za jeho dary a za prosbu k ochotě přijmout s láskou a zodpovědností svoje povinnosti. Našim cílem je i to, aby muži přijali svou pravou úlohu duchovních a fyzických otců a ukázali světu, co skutečně znamená být „otcem“.

Naše důvody.

Jsem si jistý, že už se modlíte za věci načrtnuté výše, ale Pán řekl: „Kde jsou dva anebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem s nimi“. Když se my muži denně modlíme v různých zemích, potom věřím, že budeme skutečně požehnaní a svět se bude skrze naše modlitby měnit. Musíme věřit v moc Boha měnit věci, tak ho prosme.

Jak dál?

Bylo by nádherné, kdybyste se všichni hned nyní začali modlit modlitby z brožurky a dali nám  vědět, když vzniknou nové skupinky, nebo když budete potřebovat další brožurky. Držte se prosím, těchto modliteb, které považujeme za inspirované a které jsou symbolem jednoty s dalšími skupinami Modliteb otců po celém světě. Pamatujte, že stačí, aby byli dva nebo tři ve skupince. Když kdokoliv z vás bude potřebovat modlitbu, dejte nám prosím vědět a my oslovíme ostatní, aby se pomodlili za váš úmysl.

Velkým požehnáním Modliteb otců je sjednocení různých skupin mužů, takže se nemodlíme jen za sebe, ale i za ostatní. Modlete se denně i za ostatní muže, aby se vzdali svých masek, byli silní ve víře, vyhýbali se pokušením v jakékoliv formě a stali se lidmi modlitby. Zdá se, že mnoho mužů, dokonce i duchovních opustilo modlitbu! Když vedeme rušné životy můžeme lehko odložit modlitbu na později anebo na zítra. Když jsme zaneprázdněni potřebujeme se modlit o to víc. Můžeme dosáhnout mnohem víc, když se napřed pomodlíme. Vzpomínám si, že mi někdo řekl o jedné zaneprázdněné lékařce, která trávila hodinu denně v modlitbě. Když měla mít velmi rušný den, modlila se dvě hodiny. Je to otázka správného seřazení priorit.

My všichni, duchovní, řeholníci, svobodní i ženatí muži, potřebujeme modlitbu a všichni musíme neustále odevzdávat sebe a naše povolání Bohu. Jen tehdy, když se odevzdáme, může nás Bůh použít způsobem jakým chce. Toto je naším naplněním. Děláme práci, pro kterou jsme byli stvořeni.

Maurice Williams, diakon.

Modlitba za ochranu

Pane Ježíši, pomoz nám,

abychom v tomto měnícím se světě

zůstávali věrni hodnotám,

které jsi nám dal.

Ochraň nás přede všemi nebezpečími duše i těla

a daruj nám jistotu poznání,

že skrze Tvou lásku k nám

jsme osvobozeni od úzkosti a strachu z toho, co má přijít.

Daruj nám důvěru a sílu vyvarovat se hříchu,

abychom si uchovali čisté srdce i mysl

a mohli tak navždy stát blízko Tebe.

Ochraňuj nás a naše rodiny od veškerého zla.

Amen.

Všechny modlitby najdete v Knížečce MO.

Pin It